هوشمندسازی معدن در شرکت اروند

صنعت 5.0

تکامل صنعتی جهان خاصه در کشورهای مرفه مراحلی را طی کرده و می کند که معمولا توسط عبارات «صنعت 1.0» الی «صنعت 5.0» بیان می شود: صنعت 1.0: اختراع موتور بخار و تولید مکانیزه نسبتا انبوه در کارخانه ها صنعت 2.0: تولید انبوه با راه اندازی خط تولیدهای الکتریکی مکانیزه [...]

بیشتر بخوانید